شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)
  • موضوع رتبه‌بندی: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)
  • نوع رتبه: رتبه اعتباری داخلی شرکتی
  • بخش: چند رشته‌ای صنعتی
  • تاریخ انتشار: 99/07/20
  • رتبه اعتباری بلندمدت: +A
  • رتبه اعتباری کوتاه مدت: A1
  • دورنما: باثبات
 
گزارش‌های رتبه‌بندی اعتباری